Privacyverklaring

Creatief Centrum Bennebroek
Telefoon: 06-10243960
Info@Creatiefcentrum.nl


KvK-nummer: 41224042

Creatief Centrum Bennebroek (hierna te noemen “het CCB”) verwerkt persoonsgegevens van haar bestuursleden, docenten en haar cursisten. Zij vindt het belangrijk dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de bestuursleden, docenten en cursisten hierover goed worden geïnformeerd.

In deze verklaring leggen wij uit waarom het CCB persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn en op welke wijze ze worden verwerkt. Ook wordt vermeld wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.

Het CCB heeft geen speciale AVG-functionaris. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het CCB die bereikbaar is op bovenvermeld telefoonnummer en via het bijbehorende mailadres.

Doel van de verwerking
Het CCB verwerkt persoonsgegevens:
• voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken van het CCB bestuur
• voor het uitvoeren van de contractuele afspraken met de docenen
• voor het voeren van de financiële administratie
• voor het informeren en contact onderhouden met de cursisten en     oud-cursisten
• voor het optimaliseren van het CCB-beleid.

Persoonsgegevens
2.1 – Persoonsgegevens van bestuursleden (en eventuele assistenten)
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie in het bestuur
Datum aanvang bestuursfunctie

2.2 – Persoonsgegevens van docenten
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Opleiding c.q. bevoegdheid
Vergoedingen gegevens
Aantal en soorten lessen en lesuren
Bankrek. nr.

2.3 – Persoonsgegevens cursisten
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummers
E-mailadres
Deelname aan welke cursus

Verwerking van persoonsgegevens
3.1 -Gegevensverantwoordelijke
– Het bestuur van het CCB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door het secretariaat, de cursistenadministratie en de penningmeester van het CCB
– Anderen binnen het CCB (b.v. docenten) kunnen toegang krijgen tot slechts die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.
– Het CCB verwerkt slechts persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
– De persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

3.2 – Verwerkers en derden
Bij het verwerken van persoonsgegevens door anderen, b.v. een persoon die geen deel uitmaakt van het bestuur, wordt dit geregeld middels een verwerkersovereenkomst met algemene voorwaarden waarin de bescherming van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

3.3 – Toestemming
Het gebruiken van beeldmateriaal waarop men herkenbaar is, gebeurt uitsluitend met expliciete toestemming van betrokkenen.
Betrokkene kan de toestemming te allen tijde intrekken. Verzoek hiertoe kan worden gedaan via info@creatiefcentrum.nl

3.4-  Website
Het CCB maakt gebruik van een website. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen.

3.5- Nieuwsbrief
Het CCB verstuurt haar Nieuwsbrief per mail.
Ontvangers wordt hierbij de mogelijkheid geboden aan te geven de Nieuwsbrief niet te willen ontvangen.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na beëindiging van het deelnemen aan de cursussen worden de aanmeldingsformulieren nog 2 jaar bewaard.
Overigens houdt het CCB zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen
Personen van wie het CCB de persoonsgegevens verwerkt en bewaart, hebben te allen tijde het recht deze in te zien, te corrigeren en te wijzigen. Ook hebben ze het recht om in bepaalde gevallen de persoonsgegevens te laten wissen.
Mocht u van deze rechten gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen via info@creatiefcentrum.nl

Beveiliging
Het CCB gebruikt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gevraagd.
Het CCB zorgt ervoor dat het aantal personen dat toegang heeft tot de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk is en dat deze personen slechts toegang hebben tot die gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie.
Onbevoegden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van het CCB worden verwerkt.
Hiertoe is de software beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam en zijn de computers eveneens beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

De website is ingesteld op het gebruik van een beveiligde verbinding: een groen slotje en https.

Mailing naar meerdere participanten wordt altijd verzonden van BCC.
Papieren documenten waarop persoonsgegevens staan vermeld, worden achter slot en grendel bewaard.

Het CCB ziet er op toe dat ook verwerkers voldoende beveiligingsmaatregelen treffen en dat deze worden vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u naar aanleiding van dit privacy reglement vragen of opmerkingen heeft, laat het dan weten via info@creatiefcentrum.nl
Mochten er klachten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen via info@creatiefcentrum.nl

Mocht u er met het CCB niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy en bereikbaar via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 16 januari 2019.
Het CCB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Creatief Centrum Bennebroek (hierna te noemen “het CCB”) verwerkt persoonsgegevens van haar bestuursleden, docenten en haar cursisten. Zij vindt het belangrijk dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de bestuursleden, docenten en cursisten hierover goed worden geïnformeerd.

In deze verklaring leggen wij uit waarom het CCB persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens dat zijn en op welke wijze ze worden verwerkt. Ook wordt vermeld wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.

Het CCB heeft geen speciale AVG-functionaris. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het CCB die bereikbaar is op bovenvermeld telefoonnummer en via het bijbehorende mailadres.

Doel van de verwerking
Het CCB verwerkt persoonsgegevens:
• voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken van het CCB bestuur
• voor het uitvoeren van de contractuele afspraken met de docenten
• voor het voeren van de financiële administratie
• voor het informeren en contact onderhouden met de cursisten en     oud-cursisten
• voor het optimaliseren van het CCB-beleid.

Persoonsgegevens
2.1 – Persoonsgegevens van bestuursleden (en eventuele assistenten)
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie in het bestuur
Datum aanvang bestuursfunctie

2.2 – Persoonsgegevens van docenten
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Opleiding c.q. bevoegdheid
Vergoedingen gegevens
Aantal en soorten lessen en lesuren
Bankrekening nummer

2.3 – Persoonsgegevens cursisten
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummers
E-mailadres
Deelname aan welke cursus

Verwerking van persoonsgegevens
3.1 -Gegevensverantwoordelijke
– Het bestuur van het CCB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door het secretariaat, de cursistenadministratie en de penningmeester van het CCB
– Anderen binnen het CCB (b.v. docenten) kunnen toegang krijgen tot slechts die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.
– Het CCB verwerkt slechts persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
– De persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

3.2 – Verwerkers en derden
Bij het verwerken van persoonsgegevens door anderen, b.v. een persoon die geen deel uitmaakt van het bestuur, wordt dit geregeld middels een verwerkersovereenkomst met algemene voorwaarden waarin de bescherming van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

3.3 – Toestemming
Het gebruiken van beeldmateriaal waarop men herkenbaar is, gebeurt uitsluitend met expliciete toestemming van betrokkenen.
Betrokkene kan de toestemming te allen tijde intrekken. Verzoek hiertoe kan worden gedaan via info@creatiefcentrum.nl

3.4-  Website
Het CCB maakt gebruik van een website. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen.

3.5- Nieuwsbrief
Het CCB verstuurt haar Nieuwsbrief per mail.
Ontvangers wordt hierbij de mogelijkheid geboden aan te geven de Nieuwsbrief niet te willen ontvangen.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na beëindiging van het deelnemen aan de cursussen worden de aanmeldingsformulieren nog 2 jaar bewaard.
Overigens houdt het CCB zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen
Personen van wie het CCB de persoonsgegevens verwerkt en bewaart, hebben te allen tijde het recht deze in te zien, te corrigeren en te wijzigen. Ook hebben ze het recht om in bepaalde gevallen de persoonsgegevens te laten wissen.
Mocht u van deze rechten gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen via info@creatiefcentrum.nl

Beveiliging
Het CCB gebruikt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gevraagd.
Het CCB zorgt ervoor dat het aantal personen dat toegang heeft tot de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk is en dat deze personen slechts toegang hebben tot die gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie.
Onbevoegden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van het CCB worden verwerkt.
Hiertoe is de software beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam en zijn de computers eveneens beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

De website is ingesteld op het gebruik van een beveiligde verbinding: een groen slotje en https.

Mailing naar meerdere participanten wordt altijd verzonden van BCC.
Papieren documenten waarop persoonsgegevens staan vermeld, worden achter slot en grendel bewaard.

Het CCB ziet er op toe dat ook verwerkers voldoende beveiligingsmaatregelen treffen en dat deze worden vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u naar aanleiding van dit privacyreglement vragen of opmerkingen heeft, laat het dan weten via info@creatiefcentrum.nl
Mochten er klachten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen via info@creatiefcentrum.nl

Mocht u er met het CCB niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy en bereikbaar via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 16 januari 2019.
Het CCB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.